Slikarstvo

Slikarstvo

BOGORODICA S DJETETOM

BOGORODICA S DJETETOM na sredini glavnog oltara. Ulje na daski. Bogorodica sjedi na klupi pokrivenoj jastukom, a na koljenima joj leži dijete Isus. Dva anđela lebde u zraku, druga dva kleče dolje sa strane, a između sebe drže razvijenu traku s natpisom: REGINA CELI LETARE ALELUIA _ QUIA MERUISTI PORTARE AL. Sama slika je bez okvira, umetnuta u razinu u većoj oltarskoj slici, a iznad nje je masivni pozlaćeni okvir sa staklom.
Ova je slika vjerojatno srednji dio poliptiha što ga je Nikola Božidarević izradio za ovu crkvu godine 1494., a koji je većim dijelom stradao u potresu 1667. godine.

SLIKA NA GLAVNOM OLTARU

Na sredini retabla velika slika uljem na platnu koje uokviruje manju sliku opisanu prethodno. Na sredini oko manje slike naslikani su anđeli koji kao da nose okvire slike. S desne strane stoji u poluprofilu sv. Josip, a s lijeve strane sv. Ivan Krstitelj, dok je iznad slike Bog Otac. U donjem dijelu slike naslikana je veduta Cavtata gledana s mora.

Kvalitetan rad nepoznatog majstora 18. stoljeća.

POLIPTIH SVETOG MIHOVILA

Na pobočnom oltaru sv. Mihovila, tempera na dasci. U srednjem polju je prikazan sv. Mihovil koji stoji na đavlu, s mačem u desnoj a vagom u lijevoj ruci. Njemu s desne strane u donjem polju je lik sv. Ivana Krstitelja, a u gornjem polulik sv. Franje Asiškog. S lijeve strane u donjem polju je lik sv. Nikole, a u gornjem polulik sv. Bartola. U predeli je ispod srednjeg dijela prikazano Uskrsnuće mrtvih, ispod sv. Ivana je Krštenje Kristovo, a ispod sv. Nikole je prikaz kako sv. Nikola daje jabuke djevojkama.

ANTEPENDIJ oltara sv. Mihovila

Ulje na dasci. Bijela podloga na kojoj su naslikani cvjetni ornamenti. Rad nepoznatog majstora 16. stoljeća.

GOSPA OD CAVTATA

U velikoj luneti iznad trijumfalnog luka. Ulje na platnu. Kroz cijelu dužinu u gornjem dijelu je naslikana veduta Cavtata gledana s mora, dok je u prvom profilu kako gleda na Grad, a oko nje lebde anđeli. Sasvim na dnu kroz cijelu širinu slike teče natpis: CAVTATE SLAVNO I MILO MOJE GNIJEZDO TI SI- SVEMOGUĆEG RUKA DOK TE ŠTITI – VITEŠKI SE SVE U VIŠU SLAVU VISI VLAHO BU(KOVAC) PRAHA G.(1919). Krajnji dio napisa je presavijen iza slijepog okvira, što znači da je Bukovac u Prag dobio netočne dimenzije, pa su sliku, kada su je stavljali na mjesto morali smanjiti.

U samostanskoj zbirci postoji litografija u boji ove iste slike

Nakladatelj F.J. Jedlička iz Praga. Natpis na ovoj slici je cjelovit a nešto se razlikuje od onoga na originalu, a glasi: CAVTATE SLAVNO I MIO MOJE GNIJEZDO TI SI – SVEMOGUĆA BOŽJA RUKA DOK TE ŠTITI – MLAGJAHNO SE U VIŠU SAVU VISI – NA USPOMENU PRAHA G. 1909. VLAHO BUKOVAC.

GOSPA OD MILOSRĐA

U crkvi sa zapadne strane trijumfalnog luka, ulje na platnu. Polulik Bogorodice ruku raširenih u stavu orante. U donjem dijelu slike je natpis MATER MISERICORDIAE. Sliku je naslikao Vlaho Bukovac 1880. godine u Parizu.

STIGMATIZACIJA SV. FRANJE

U crkvi s lijeve strane trijumfalnog luka, ulje na platnu. Polufigura sv. Franje u pejzažu, u poluprofilu, s pogledom uprtim desno gore prema Serafu. Ispred njega dolje knjiga i lubanja. Sig. d.d.: Fra C(elestin) Medović, Min.O., fec. 1880.

SVETI FRANJO U EKSTAZI

Ulje na platnu. Sveti Franjo leži u ekstazi s križem u ruci. Gore desno lebdi anđeo i svira violinu. Dolje lijevo je otvorena knjiga i lubanja. Kvalitetan rad nepoznatog majstora 18. stoljeća.

SVETI JOSIP u sakristiji

Ulje na platnu. Samo glava sv. Josipa u poluprofilu vjerojatno ostatak neke veće slike. Kvalitetan rad 18. stoljeća.

RASPEĆE u samostanskoj zbirci

Ulje na platnu. Bez okvira. U sredini kompozicije Krist na križu, sa strane stoje Marija i Ivan, a dolje kleči Marija Magdalena. Veoma kvalitetan rad 18. stoljeća.

VEDUTA CAVTATA

U samostanskoj zbirci. Tempera na papiru. Pogled na Cavtat s istoka. Sig. i dat, 1.d. Ervin Krona (19)27.

BOGORODICA S DJETETOM

BOGORODICA S DJETETOM, na stubištu za kat samostana. Ulje na platnu. Stojeći lik Bogorodice s Djetetom na lijevoj ruci. Amaterski rad prve polovine 20. stoljeća.

PORTRET P. ANASTAZIJA PAVELINA

U samostanskoj zbirci, ulje na lesonitu. Rad p. Vinka Fugošića oko 1950.godine.

BOGORODICA S DJETETOM

U sakristiji, tuš na papiru. Naslikao Ambroz Tesen oko 1970. godine.

TVRĐAVA SV. IVANA

U samostalnoj zbirci. Ulje na platnu. Sig. 1 d.:(Tomislav) Ciko (19)70. godine.

ŠKARPINA

U samostalnoj zbirci, ulje na platnu. Barokni pozlaćeni okvir. Kvalitetan rad sredine 20. stoljeća. Slikar nepoznat.

VEDUTA CAVTATA

U samostanskoj zbirci. Ulje na platnu. Kopija vedute Cavtata koja se nalazi u donjem dijelu slike na glavnom oltaru. Sg., 1.d: Đ. S. Lonza 1963. godine.

SV. LEOPOLD MANDIĆ

U sakristiji. Serigrafija na daski Sig. 1 d.:(Tomislav) Ciko (19)78. godine.

MRTVI KRIST

U samostalnoj zbirci. Ugljen na papiru. Sig. 1 d.:(Tomislav) Ciko (19)78. godine.

RASPEĆE S VEDUTOM CAVTATA

U lađi crkve iznad lukova. Ulje na platnu. U prednjem dijelu je Krist na križu, a u pozadini veduta Cavtata.

KRIŽNI PUT

Četrnaest postaja na zidovima crkve. Kamenotisak na papiru. Ispod slika natpis u dva distiha koji tumači sadržaj slike. Sig.d.: Domenico Majotto Dipin. – DD. Ex Calcographia I. Wagner Venis C.P.E.S. 1779. godine.

OGRADA PJEVALIŠTA

Lice pjevališta prema brodu crkve je mramorizirano, a na plohi su aplicirani pozlaćeni reljefi anđeoskih glavica i girlanda. Prema zapisu u samostanskom arhivu oslikao ju je Vlaho Bukovac 1905. godine..