Skulptura

Skulptura

BOGORODICA S DJETETOM

Kameni reljef, ugrađen iznad arkada južnog trijema klaustra. Poprsje Bogorodice s Djetetom na rukama, a sa strane joj lebde dva anđela. Na vrhu ploče je vijenac s motivom zubi. Rad dubrovačkog majstora s početka 16. stoljeća.

GRB GUČETIĆA

Kameni reljef ugrađen u grlo bunara u klaustru. Na sredini je štit grba kojeg anđeo drži ispred sebe. Donja polja između grbova i okvira ispunjavaju stilizirani lisnati ornamenti. Rad dubrovačkog majstora s početka 16. stoljeća.

KRISTOV MONOGRAM YHS

Kameni reljef, ugrađen iznad arkada sjevernog trijema klaustra (promjera 30 cm). Masivni obli okvir unutar kojeg je u relativno plitkom reljefu isklesan monogram. Rad dubrovačkog majstora s kraja 15. ili početka 16. stoljeća.

SVETI FRANJO U ZANOSU

Drveni kip u samostanskoj zbirci. Sv. Franjo u stojećem stavu ruku prekriženih na prsima s pogledom uprtim desno gore. Rad nepoznatog majstora 18. stoljeća.

SVETI VLAHO

Drveni kip iznad vjetrobrana bočnog ulaza u crkvu. Sv. Vlaho u biskupskoj odori. U lijevoj ruci drži model grada, a s desnom blagoslivlja. Rad nepoznatog majstora s kraja 18. stoljeća.

SVETI ANTE PADOVANSKI

Drveni kip u crkvi na pobočnom oltaru. Korčulanski kipar Radica, 1901. godina.

GOSPA ŽALOSNA

Drveni kip na hodniku prvog kata. Tirolski rad, A. Moroder 1880. godine.

PROPOVJEDAONICA NA ZAPADNOM ZIDU CRKVE

Jednostavno izrađena s profilima između polja i obojena mramornom imitacijom i zlatom. Tirolski rad s početka 20. stoljeća.

TABERNAKUL NA GLAVNOM OLTARU

Jednostavnom drveni tabernakul, obojen bijelo-sivom bojom i zlatom. Na vratima je u mesingu izrađen kalež s hostijom. Tirolski rad s početka 20. stoljeća.

ŠEST DRVENIH SVIJEĆNJAKA

Tokareni i pozlaćeni svijećnjaci iz 18. stoljeća.

GLAVNI OLTAR U CRKVI

Arhitekturni drveni retabl koji sa strane ima dva stupa s kompozitnim kapitelima i segmentiranim završecima sa strane atike. U atici reljefni Kristov monogram IHS od pozlaćenih biljnih elemenata. Prednja strana stipesa je također drvena skošena ploha s reljefnim biljnim ornamentima. Vrijedan majstorski rad 18. stoljeća.